ประชุมคณะอนุกรรมการลูกเสือจังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ  จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลูกเสือจังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพวงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 โดยมี ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์ เป็นประธานในการประชุม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว