สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teachers : C4T)

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโดม นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู  (Coding for Teachers : C4T)  โดยท่านประธานฯได้กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ มีนางสาวสมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯได้แก่ครูวิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา (ชั้น ม.3,4,5,6) ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทุกโรงเรียน จำนวน 56 คน  คณะวิทยาการนำโดยนางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคุณครูวิทยากรที่เป็นครูแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1, สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และ สพม.25 (ขอนแก่น)