ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีจำนวนนักเรียน 49 คน  ปัจจุบันยังไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องจากได้ได้เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนแต่ละชั้น โดยได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน และการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนพร้อมกับได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด