คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี (รอบที่ 1) จำนวน 2 โรงเรียน

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายอัครเดช กลิ่นศรีสุข ข้าราชการบำนาญ,นายวสันต์ ตาลทอง ผอ.โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่  คณะกรรมการฯเข้าประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ของนางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม ผอ.โรงเรียนบ้านประดู่งาม รับการประเมินฯ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย,คณะกรรมการสถานศึกษา,คณะครู นักเรียน ร่วมให้ข้อมูลและให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านประดู่งาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ จากนั้น เวลา 13.00 น.เข้าประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ของนายพิเชษฐ์  แสงจักร์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังคมคาย อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย,คณะครู นักเรียน ร่วมให้กำลังใจและให้การต้อนรับ