สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ จัดทำแบบทดสอบ เตรียมความพร้อมประเมินความสามารถด้านอ่านของนักเรียน ชั้น ป. 1 (Pre RT) , แบบทดสอบเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป. 3 (NT) และแบบทดสอบเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ป. 6 และชั้น ม.3 (O-NET) ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 (ท่าบ่อ 1) ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสงวนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ เพื่อใช้ดำเนินการทดสอบฯ ในระดับกลุ่มเครือข่ายฯ วันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน โดยมีประธานกลุ่มเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ ดังกล่าวเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน