สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น. ชุดใหม่

วันที่ 15 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคิดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ประจำปี 2563 ชุดใหม่ ซึ่งได้รับการคัดเลือกทดแทนชุดเดิมซึ่งหมดวาระลง นับเป็นการประชุมครั้ง 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  ประกอบด้วย

  1. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1                 ประธานกรรมการ
  2. นายบุญธรรม โดยด่วน  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
  3. นายบัณฑิต คำปัญโญ        ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
  4. พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี ผ็ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
  5. ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล
  6. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ              ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
  7. นางอนุชนันท์ ไทยกรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  8. ว่าที่ร้อยตรีธเนตร ทองสนิท      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
  9. นางปิยนารถ สุขม่วง              ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ            กรรมการและเลขานุการ

การประชุมในวันนี้ เป็นการชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงาน จุดเน้นด้านการจัดการศึกษาของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  กำหนดการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะกรรมการแต่ละท่านต่อที่ประชุม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=educationplk1&set=a.4480156285387909

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1 : ภาพข่าว