สพม.35 ตรวจติดตามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563  นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนตามภารกิจ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ขอให้คณะครูเฝ้าระวังพฤติกรรมของนักเรียนในการแสดงออก โดยใช้วิธีกระบวนการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการปรับวิธีคิดให้นักเรียนคิดเชิงบวก ปรับกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างกระบวนการคิดในเชิงเหตุผล ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณคณะครูและผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมดูแลนักเรียน สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเรียบร้อยราบรื่นไปด้วยดี

ณรงค์  ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์/รายงาน