++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา +++

<<<<วันอังคาร ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น

ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ,บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา      ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2563 )   เพื่อให้การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็นธรรม โปร่งใส  และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานตำแหน่ง  ณ  ห้องประชุม 2   ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน//+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน