ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีจำนวนนักเรียน 91 คน  โดยมีนายชนะ  อัคราชดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนแต่ละชั้น โดยได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน พร้อมกับได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด