สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 (เวลา 14.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2563 ณ กิตติภูมิฮิลล์ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราชโดยมี ประธานกลุ่มเครือข่าย 17 กลุ่มเครือข่าย ทีม ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด