บุคลากร สพป.กระบี่ ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

วันที่  21  ตุลาคม  2563 เวลา 08.00-09.00 น. ที่ห้องประชุมปูดำ  สพป.กระบี่   นายสายัณห์  ไกรนรา   ผอ.สพป.กระบี่   นำคณะบุคลากร  ประกอบด้วย  รอง ผอ.สพป.กระบี่   ผอ.กลุ่ม  ทุกกลุ่ม    พร้อมนัประชาสัมพันธ์และเลขานุการ ผอ.สพป.กระบี่ ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”    เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบาย สู่การปฏิบัติ   ของ สพฐ. และเวลา 09.00-10.00 น.  นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานในอาทิตย์ที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับทุกกลุ่ม ได้รับทราบและถือปฏิบัติ