สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายสะอาด  อุสมา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  มอบหมายให้ นางปราณี  สุวรรณะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2         เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป       รุ่นที่ 5/2563   และขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่  ลร.ปน.1/2563  ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2563  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 อำเภอโคกโพธิ์   จังหวัดปัตตานี  ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 68 คน และคณะวิทยากรจำนวน 22 คน การฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ  จุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการฝึกอบรมเยาวชน ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานลูกเสือโลก และบรรลุอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  สามารถนำกระบวนการลูกเสือไปพัฒนาลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปพัฒนาตนเองและมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูงในโอกาสต่อไป