สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดบ้านวิชาการ Open House ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 (ท่าบ่อ3)

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ Open House ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 ร่วมกันวิพากษ์การออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning และออกแบบจัดทำแผนการเปิดชั้นเรียน Open Class/Classroom Observation  ณ โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกันวิพากษ์การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยมีการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดบ้านวิชาการ Open House ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 (ท่าบ่อ 3) และเพื่อจัดทำแผนการเปิดชั้นเรียน (Open class/Classroom observation) กำหนดแผนการเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน (Classroom observation) สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมได้แก่ผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น รวมถึงระดับปฐมวัย และทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 (ท่าบ่อ 3) จำนวน 9 แห่ง ทุกระดับชั้น