สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๔ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพ ซึ่ง สพป.อุดรธานี เขต ๔ ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ ณ หอประชุมเมตตาธรรม มีผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน ๑๔๓ คน