สพฐ. ประชุมปรับปรุงตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 สื่อ 65 พรรษา

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมปรับปรุงตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา เพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวนโยบายในการพัฒนา สื่อ 65 พรรษาดังกล่าว โดยมีนายสมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาประจําสํานักพระราชวังพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ