สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กลั่นกรอง) ระดับ สพท. ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กลั่นกรอง) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 ซึ่งมีคณะผู้บริหารการศึกษา คณะครูและบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการ การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด