ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 1