สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ ขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วางระบบงานภายในกลุ่ม การเตรียมการนิเทศ การศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน รวมไปถึงเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)