สพป.นภ.2 จัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน งานรักษ์ภาษาไทย ปี 2563

สพป.นภ.2 จัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน งานรักษ์ภาษาไทย ปี 2563

         วันนี้ที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน งานรักษ์ภาษาไทย ปี 2563 เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนและส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยให้กับผู้เรียน
โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จำนวน 8 กิจกรรม ได้แก่
– กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1
– กิจกรรมเขียนตามคำบอก ชั้น ป.2
– กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ชั้น ป.3
– กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ชั้น ป.4-6
– กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ป.4-6
– กิจกรรมเขียนเรียงความ ชั้น ม.1-3
– กิจกรรมแต่งกลอนสี่ ชั้น ป.4-6
– กิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ ชั้น ม.1-3
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนอำเภอนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู