กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘ ทบทวนกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวายสอ “ประชาบูรณะ” นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ เพื่อทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียนให้แก่ครูในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘ จำนวน ๑๔ โรงเรียน และเพื่อขยายผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณให้แก่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๔๒ คน โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ นายสมพงษ์ กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน จำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและกระบวนการทางลูกเสือ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เป็นการขยายผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยวิทยาการคำนวณ (Computing Science) จะมาแทนวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่มีการสอนในโรงเรียน แต่งสิ่งที่เปลี่ยนในหลักสูตรนี้ ไม่ใช่การเรียนเพียงเพื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็น แต่จะต้องมี “ระบบคิดและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์” สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่เหมาะสมและจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ซึ่งประกอบด้วย ๓ องค์ความรู้ ดังนี้ การคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนจึงจำเป็นต้องมีการทบทวนทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น