โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาฯ จัดงานวันเกียรติยศ

21 ตุลาคม 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 เป็นประธานในพิธีวันเกียรติยศ ซึ่งเป็นพิธีประดับหมวก และรับมอบเข็มให้แก่นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 245 คน โดยพิธีวันเกียรติยศมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนมนีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันอันมีเกียรติแห่งนี้ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีระเบียบวินัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคม ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…ภาพ – อับดุลฮาฟิช / ข่าว – พินีภรณ์