สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา โดยการยึดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และแผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

 

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)