สพม.35 แสดงความยินดี กับคณะผู้บริหาร และสถานศึกษา

ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด จำนวน 28 คน

และนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร รางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปี 2561  แก่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยมีนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับรอบ และ นายประกรณ์  ผันผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับมอบ

อีกทั้ง มอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ จำนวน 17 โรงเรียน ดังนี้

ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง  ได้แก่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

  1. ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง, โรงเรียนวังเหนือวิทยา และโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
  2. ระดับเงิน ได้แก่  โรงเรียนเสริมงามวิทยา และโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

  1. ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนวชิรป่าซาง  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
  2. ระดับเงิน ได้แก่  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม, โรงเรียนกิ่วลมวิทยา,โรงเรียนแม่ตืนวิทยา,โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา,โรงเรียนแม่สันวิทยา และโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูวิทยา
  3. ระดับทองแดง ได้แก่ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา และโรงเรียนเวียงมองวิทยา

รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณ์การทักษะชีวิต ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผู้ได้รับรางวัลได้แก่  นางสาวกรรณิการ์ บุญประเสริฐ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ระดับทอง

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณะครู ที่ทรงคุณค่าทุกท่าน และขอขอบคุณภาพถ่าย จากคุณครูโรงเรียนสามเงา  ไว้ ณ โอกาสนี้

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม/ภาพ