++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.วิเชียร อุตะภา รร.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า +++

รร.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า  +++

^^^วันพุธ ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 1 นำโดย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เป็นประธานกรรมการ ,นายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ,นางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ประเมินนายวิเชียร  อุตะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า  อำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ++ผอ.สุภาสิริ  มณีธร  ภาพข่าว+ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน