สพป.ชัยนาท จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม 2563  นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพัฒนาการทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นคนดี  มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความสามัคคีมีความสงบสุขเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ  โดย ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2563 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการลูกเสือ อันจะส่งผลให้กิจการลูกเสือของจังหวัดชัยนาท ขับเคลื่อนเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ประสานงานทางการศึกษาทุกศูนย์ จำนวน 80 ราย ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท