สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะทำงานรายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563  ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1  จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อทำการตรวจสอบการรายงานข้อมลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ สพฐ.กำหนด  ซึ่งการรายงานข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดหนึ่งซึ่งอยู่ในการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรึกษา สร้างขวัญกำลังแก่คณะทำงาน

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=educationplk1&set=a.4516909831712554

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1 :ภาพ/ข่าว