สพป.หนองคาย เขต 1 รับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วย นายมติชน  มูลสูตร ดร.วีรพล  สารบรรณ ดร.อรรถกร  ชัยมูล นางสาวรุ่งนภา  ธิศรี รองผอ.สพป.นค.1และนางศศิญา  ศรีธนบุตร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาและสะท้อนผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมพระใส สพป.หนองคาย เขต 1 โดยนางสาวอรอมล  ศรีคงเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563