สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจง ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) ต่อคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งแนวทางการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การนิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน การเปิด-ปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ การประเมินคุณภาพผู้เรียน และการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าร่วมประชุมด้วย