สพม.14 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ (Smart teacher) จังหวัดพังงา

+++++ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ (Smart Teacher ) แก่ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 25-26  ตุลาคม 2563  ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

+++++ วันที่ 25 ตุลาคม  2563  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ (Smart Teacher ) จังหวัดพังงา และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 โดยมีนายถาวร  เวชจันทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดประชุมโดยกล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       ให้เป็นมืออาชีพ  เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น Coach ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และจริยธรรม พัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนพัฒนาตนเอง ให้มีวิทยาฐานะให้สูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงได้กำหนด แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดทำ “โครงการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ (Smart teacher)” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ครูและผู้บริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพครู สนับสนุน ส่งเสริม ครูและผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ในการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดพังงา รวมจำนวน 136 คน โดยมีคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 แล้วร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ