จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจัดทำคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ

ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจัดทำคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ
 เพื่อวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ พร้อมพิจารณาร่างคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในงานปฏิบัติราชการ โดย นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.นภ.2 มอบหมายให้ ดร.เจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.นภ.2 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ วรัญญารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1437426713315013