สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงพ่อโสธร เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๙ น.  นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง เวลา ๐๖.๐๙ น. ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงพ่อโสธร  ณ บริเวณมุขด้านหน้าพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี และร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดหงส์ทอง ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา