สพม.35 ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน Onsite-Onari-Online  ตามนโยบายสพฐ  และกระทรวงศึกษาธิการ และขอขอบคุณคณะครูที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ณรงค์  ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน