สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันจัดทำแผนฯให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายแผนการศึกษาชาติและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2