สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.วีรพล  สารบรรณ  รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดการเรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างโรงเรียนบ้านกองนาง, โรงเรียนบ้านปากมาง และโรงเรียนบ้านหัวทราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกองนาง  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์, ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 (ท่าบ่อ 1), ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทราย , คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 3 โรงเรียน, คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียน โดยจะดำเนินการจัดการเรียนรวมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (1 ธันวาคม 2563 ) เป็นต้นไป