สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด โดย สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียน และสถานศึกษาเสนอขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดังนี้
ประเภทนักเรียน 1. น.ส.จุฑาทิพย์ จันทรวงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 2. น.ส.นันท์นภัส คำจริง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 3. น.ส.จรัสแสง สนประเสริฐ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก โรงเรียนนาบัววิทยา ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านหนองกุลา ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนนาบัววิทยา