สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมและสนทนากลุ่ม (Focus group) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล  รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมและสนทนากลุ่ม (Focus group) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 หลัก เพื่อใช้ในการพิจารณาองค์ประกอบและแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงาน โดยขอให้ผู้ร่วมประชุมและสนทนากลุ่มได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เป็นฉันทานุมัติทั้งในภาพรวมและองค์ประกอบแต่ละส่วนเพื่อความเหมาะสมและความเป็นไปได้ พร้อมรับขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน สพป.หนองคาย เขต 1 ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป