การทบทวนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เข้าสู่ห้องเรียน กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๗

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการทบทวนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนานี เข้าสู่ห้องเรียน กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๗ จำนวน ๑๒ โรงเรียน

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการทบทวนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเข้าสู่ห้องเรียน ของกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๗ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารี และตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารี ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียนได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีบุคลากรทางการลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๗ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๕ คน ณ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์