พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม.14

วันที่ 30 ตุลาคม 2563  นายสามารถ  รังสรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โดยมีนางสาวชนากานต์  หมื่นพันธ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดมอบทุนในครั้งนี้ว่า  ในการมอบทุนการศึกษาทางโรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นทุกปี  สืบเนื่องจากโรงเรียนได้จัดทำโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในทุก ๆปีการศึกษา ทำให้พบว่ามีนักเรียนหลายคนที่ขาดความพร้อมในเรื่องการใช้ชีวิต พื้นฐานทางเศรษฐกิจครอบครัวไม่ดี  แต่ผู้ปกครองอยากให้เด็กได้เรียนในสถานศึกษาที่ดี มีคุณภาพ แม้จะขัดสนก็ตาม ตัวนักเรียนเองก็พร้อมที่จะเรียนหากได้รับโอกาสที่ดีๆ อีกส่วนหนึ่งที่ดีและเก่งอยู่แล้ว โรงเรียนก็ส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป 

ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงจัดทำโครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนดังกล่าวแล้วยังมีทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่มีจิตอาสา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่าง ๆ ให้ได้รับทุนการศึกษา ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่มีจิตอาสา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่าง ๆ ให้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้น  253 ทุน  เป็นจำนวนเงิน  353,300  บาท     เรวดี ….ภาพ/ข่าว