สพป.ชลบุรี เขต 2 : ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมรับชมถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้มีการบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 112 คน ได้แก่ 1. เรื่องเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียน ระเบียบงานสารบรรณ โดยนางสุธาทิพย์ วิรยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 2. เรื่องการรับส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบ AMSS++ โดยนายภูเบศ พลชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ 3. เรื่องงานพัสดุเบื้องต้น โดยนางสาวสมบูรณ์ เฉยพงษ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวภิรมย์ขวัญ ชมภูศรี นักวิชาการพัสดุ 4. เรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับ NEW DLTV โดยนางสาวธนสร ดีศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 5. เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานธุรการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกร ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2