สพฐ. รับมอบทุนช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นปีที่ 14

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 น. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการรับมอบทุนช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 16 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,390,360 บาท จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยมีนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร และคณะเป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วย นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนที่ได้รับทุนช่วยเหลือ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ


นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนทุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ ให้นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้แทนบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 (พ.ศ. 2550 – 2562) รวม 129 โรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 17,915,000 บาท จากการได้รับความช่วยเหลือที่ผ่านมา โรงเรียนได้นำทุนช่วยเหลือดังกล่าวไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาโรงเรียน เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ขาดแคลน การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การจัดให้มีสนามเด็กเล่นในการส่งเสริมด้านนันทนาการ เป็นต้น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้มอบทุนช่วยเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 1,390,360 บาท จำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบากง โรงเรียนวัดเกาะสวด โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา โรงเรียนบ้านเขาพระ โรงเรียนตากใบ จังหวัดนราธิวาส , โรงเรียนบ้านคาโต โรงเรียนบ้านบางปู โรงเรียนบ้านต้นโตนด โรงเรียนบ้านรังมดแดง โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร จังหวัดปัตตานี , โรงเรียนบ้านกำปงบือแน โรงเรียนตันหยง โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) จังหวัดยะลา , และโรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนบ้านบาโหย โรงเรียนนาทวีวิทยา จังหวัดสงขลา