สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย
1. นางสาวมนัสชนก ตานาง วิชาเอกเคมี โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
2. นายชัญภัสท์ บุญเจือจันทร์ วิชาเอกเคมี โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
3. นางสาวกชามาส จันทร์สกุล วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
4. นางสาวสุทธิดา ใส่ยะ วิชาเอกฟิสิกส์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
5. นางสาวลีลาวดี คำพุทธ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
6 .นางสาวอโณทัย ต้าวพรม วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. นางสาวณัฐสุดา พรมมา วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทโดยขอให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ต่อจากนั้น บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ พร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน