สพฐ.ร่วมคณะติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของ รมช.ศธ. ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล)

 

 

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)  พร้อมด้วยนางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ และนายไชยา อินทะเสน จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ร่วมคณะติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต  กระบี่  ตรัง  พังงา  ระนอง  สตูล) ได้ลงติดตามที่กศน. กระบี่ ,กศน.พังงา  กศน.ภูเก็ต  และสถานศึกษาเอกชน 1 แห่ง (โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา) โดยมีข้าราชการระดับสูงของ ศธ.  และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมคณะติตาม

รมช.ศธ.มีประเด็นที่เน้นย้ำกับ สพฐ. เพิ่มเติม คือ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน   การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้สนใจ และการควบรวมสถานศึกษาที่ต้องดูให้รอบด้าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ. นั้น คือ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียน โดย สพฐ. ควรเปิดโอกาสให้ กศน. และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการพัฒนาหลักสูตรด้วย เพื่อให้ครอบคลุมรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมของการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลนั้น กศน. ดำเนินการได้ตามเป้าหมายตามนโยบาย กศน. WOW แต่ทั้งนี้ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การจัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน งบประมาณในการดำเนินงานยังคงต้องให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็น เช่น ค่าครองชีพ ค่าเดินทางในถิ่นกันดาร และบุคลากรของ กศน. ยังมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ / ศนท.สพฐ.

ข่าว / สตผ.สพฐ.