เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่มอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามแนวคิด “สร้างโรงเรียนนานาชาติให้ชุมชน” ณ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ประกอบกับการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ตนั้น

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ตามแนวคิด “สร้างโรงเรียนนานาชาติให้ชุมชน” ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ได้ร่วมระดมความคิดเห็น รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อร่วมกันสร้าง “Phuket Model” ร่วมกับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจนให้คำแนะนำการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต