สพม.24 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 110 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยนายนิวัลชัย  โคตรพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมโปงลาง  ชั้น 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24