สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำทะเบียนประวัติครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ในสังกัด จำนวน 18 ราย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ดร.อุไรวรรณ พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2                     พบปะและให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ในการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ จำนวน 18 ราย จากบัญชีการสอบครูผู้ช่วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้                              1.นายธีรภัทร์ เข็มทอง โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 2.นางสาวธมลวรรณ วิเชียรวงค์ โรงเรียนบ้านตาขุน 3. นางสาวสอางค์ ทองฉ่ำ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 4.นางสาวธารารัตน์ สิงสถิตย์              โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 5.นายนันทชัย วิสมิตตนันท์ โรงเรียนบ้านคชาธาร 6.นางสาวฟิรดาวส์ วาหะ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 7.นางสาวมัชณิมา ยงเยื้องคง โรงเรียนบ้านท่าใหม่                8.นางสาวสาวิตรี ยิ่งสวัสดิ์ โรงเรียนวัดตรณาราม 9.นางสาวรุสบีบี แซะอาหลี โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 10.นางสาวนราพร กุลชุมภู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 11.นางสาววิภาวรรณ ศรีสร้อย   โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 12.นายสิทธิวัฒน์ เมืองมี โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 13.นางสาววราภรณ์ นาคอนันต์ โรงเรียนบ้านน้ำราด 14.นางสาวมุฑิตา ศรีหมอก โรงเรียนวัดรัษฎาราม            15.นางสาวสุรีภรณ์ เพชรศรี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 16.นางสาวกชพร พงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดตรณาราม 17.นางจิรนันท์ ฮารัมส์ โรงเรียนบ้านแม่แขก และ18.นายพลพล ดำวัฒน์                  โรงเรียนวัดตรีธาราม ณ ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2