สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายสำราญ  อยู่นาน  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งการประชุมเพื่อให้ผู้เข้าประชุม (1) พิจารณาการจัดตั้งงบประมาณสำหรับการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (2) การเสนอโครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณ  เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3) การรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สังกัด สพฐ. ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2