สพม.35 ร่วมให้กำลังใจ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน

นางนภาพร  แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 พร้อมด้วย นายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมให้ข้อมูล ต่อคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

พีรวุทธิ์  สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ