ตานี 3 เดินหน้าขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรมอัลฟาฮัจย์ นายเสกสรรค กอเส็ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการของสำนักงานเขตพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 ร่วมวิเคราะห์เชิงระบบให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ ภายใต้ความเชื่อมโยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ค่านิยมการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นให้ทุกโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการ ความจำเป็นในการพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสมและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ

ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th