สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2563  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 มอบหมายให้ ดร.อรรถกร  ชัยมูล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน  ระยะที่ 2 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 โพธิ์ตาก  ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านสาวแล อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยจัดกิจกรรมสาธิตการจัดการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรม Active Laerning  &  3R8C และสะท้อนผล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสอนชั้น ป.1, ป.3, ป.6, ม.3 ครูวิชาการ และศึกษานิเทศก์  รวมจำนวน 50 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID อย่างเคร่งครัด