สพป.ยโสธร เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๘๔ คน เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธี  และมี นายจีระศักดิ์  ภาระเวช  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  นายพงษ์ศักดิ์  บรรใดทอง  และ นายพิษณุ  มูลสาร  เป็นวิทยากร ให้ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการ  งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. รับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference  การมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  โดย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการนี้  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้พบปะ และมอบนโยบายผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  สรุปได้ดังนี้

  • รู้หน้าที่ คือ  งานในหน้าที่หลัก คือ ทุกคนปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ  ในการช่วยเหลือเพื่อช่วยลดภาระงานของข้าราชการครู ข้าราชการครูที่ต้องการปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียนได้กลับไปปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีความคล่องตัวในการดำเนินงานและข้าราชการครูปฏิบัติสอนได้อย่างเต็มที่
  • รู้เป้าหมาย คือ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน คือ ผู้เรียน
  • รู้ว่าตนเองมีความสำคัญ ต่อทางราชการ ต่อนักเรียน และต่อคุณครู  ซึ่งความสำคัญดังกล่าวจะเป็นความพร้อม เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นระบบ  จึงขอให้ทุกคนทำงานด้วยความอุตสาหะ

 

งานประชาสัมพันธ์  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2